top of page

NÚIK připravuje česko-rakouský projekt


Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu (NÚIK) společně s partnery VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), DCNA (Disaster Competence Network Austria) a Technickou univerzitou v Grazu připravuje přeshraniční projekt, který by rád podal do programu INTERREG Rakousko-Česko 2021-2027.


Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu (NÚIK) společně s partnery aktuálně připravuje přeshraniční projekt

Společným cílem partnerů na obou stranách hranice je podpora nezbytných opatření v oblasti změny klimatu. Projektem bychom chtěli posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu, vyvinout inovativní metody a přístupy pro analýzu a návrhy v různých měřítcích a umožnit realizaci vhodných opatření v krajině.


Přesto, že existuje rozdílná zkušenost, která vychází z odlišného společensko-historického vývoje v obou zemích, řešíme také společné otázky, mezi něž patří například ochrana vodních zdrojů (množství a kvalita vody), kvality přírodních zdrojů nebo kvality žití z hlediska zranitelnosti a udržitelnosti krajiny. Záleží nám především na přenosu výzkumu do praxe a propojování obcí, zemědělců, vlastníků pozemků a dalších zainteresovaných stran. Modelovým územím by mělo být několik obcí spadajících do povodí Dyje na české i rakouské straně.


V pondělí 2.října proběhla v kulturním domě v obci Sedlejov členská schůze Mikroregionu Telčsko, kam byli pozváni i zástupci NÚIK - Eva Procházková a Petr Hauptmann. V krátké prezentaci seznámili přítomné starosty asi 30 obcí se záměry projektu a nabídli jim zapojení v projektu, což by přineslo řadu výhod od získání podrobné diagnostiky zranitelnosti svého území z hlediska klimatické změny až po vypracování konkrétních projektových dokumentací na vybraná opatření. Obce tak budou připraveny na budoucí realizace. Kromě toho se nejen obce, ale i další místní aktéři budou moct aktivně podílet na návrhu opatření a výměně zkušeností s obcemi na rakouské straně. O tuto spolupráci projevilo předběžně zájem 7 obcí MAS Telčsko.


Ve čtvrtek 19.října se pak zástupci NÚIK společně s VÚMOP vydali do Vídně na společné setkání partnerů projektu. Čtyřhodinové jednání se konalo na půdě BOKU, která je jednou z nejlepších univerzit v oblasti přírodních věd v Evropě. V přátelské atmosféře jsme diskutovali o společných cílech, aktivitách i finančních aspektech projektu. Velká část schůze byla věnována hledání pilotních obcí na rakouské straně. Na jednání byla pozvána i projektová manažerka z regionu Weinviertel, který se nachází v hraničním trojúhelníku Rakouska s Českem a Slovenskem. Rakousko má vytvořenou síť modelových regionů pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. KLAR!) a největší zájem o projekt zatím projevil právě tento region.


Termín pro podání žádosti je 30.listopadu. Čeká nás ještě řada jednání, podrobné nastavování aktivit, rozpočtu i projektových týmů. Pevně ale věříme, že se náš záměr vydaří.
21 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page